Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

MŠ ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, Komenského 564, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 71008373, tel.: 318 665 005, e-mail: msrozmital@tiscali.cz, web: www.msrozmital.cz

 

Vnitřní řád školní jídelny zpracovala ředitelka školy podle§ 30 školského zákona, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování § 2 odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb. § 33b, § 2 a 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., týkající se hlavní činnosti školy (školní jídelny, podle § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb).

Vnitřní řád školní jídelny zahrnuje:

 1. Provozní řád školní jídelny
 2. Provozní řád školní kuchyně

V těchto provozních řádech, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 2 odst. 4, Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem, jako provozovatel stravovacích služeb, stanoví podle povahy poskytovaných služeb výši normativů na nákup potravin (dále jen finanční normativ) podle§ 5 odst. 2 a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování.

 1. Provozní řád školní jídelny

Vyplývá z:

 • Vyhlášky Ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Organizace provozu stravování

 1. Školní matrika ve školní jídelně
 • Vedoucí školní jídelny vede školní matriku pro školní strávníky podle § 28 školského zákona v listinné i elektronické formě

 

 1. Začátek a konec výdeje pokrmů:
 • Přesnídávka: od 8:30 do 9:00 hod.
 • Oběd: od 11:30 do 12:00 hod.
 • Svačina: od 14:00 do 14:15 hod.

Výdej pokrmů probíhá na jednotlivých třídách, kdy každá kuchařka vydává pokrmy ve dvou třídách.

Dítě v mateřské škole se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy. Při onemocnění dítěte je možné stravu za první den odebrat do vlastního jídlonosiče a dále dítě odhlásit.

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11:00 hod. do 11:15 hod. Mimo tuto dobu se oběd nevydává.

Nevyzvednutá strava v první den nepřítomnosti ve škole (v případě neodhlášení) propadá bez náhrady.

 1. Dohled nad bezpečností a ochranou dětí:
 • Vykonávají pedagogické pracovnice

 

 1. Přihlašování a odhlašování stravy:

Přihlašování – Přihlášku ke stravování dítěte vyplní zákonný zástupce dítěte a odevzdá ji        vedoucí školní jídelny. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

Odhlašování – Odhlásit dítě ze stravování lze den předem, nejpozději však do 7:15 hod. v den nepřítomnosti u vedoucí stravování, paní učitelky, paní ředitelky, na tel. č. 318 665 005, 318 665 004, e-mailem nebo formulářem na webových stránkách školy.

Pokud je přítomnost dítěte závazně nahlášena a dítě se do MŠ nedostaví, je za tento den účtováno stravné.

Před nástupem do MŠ po nemoci, je nutné dítě přihlásit nejpozději den předem.

Ukončení stravování je nutné vždy oznámit vedoucí školní jídelny.

Pokud dítě odchází domů po obědě, nahlásí tuto skutečnost zákonný zástupce paní učitelce při předání dítěte, která předá tuto informaci vedoucí stravování. Vedoucí stravování na základě této informace odhlásí dítěti odpolední svačinu.

 

 1. Platba stravného:
 • Stravné se platí formou inkasa, popřípadě poštovní poukázkou vždy 20. následujícího měsíce.
 • Pokud dojde k nezaplacení školního stravování v daném termínu, lze domluvit s vedoucí stravování náhradní termín.
 • Při opakovaném nezaplacení úplaty za školní stravování nahlásí vedoucí stravování daný problém ředitelce školy, která může dle školského zákona 561/2005 Sb., po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 1. Stolování:
 • Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Strávník hlásí technické nebo hygienické závady (rozbitý talíř, vylitá polévka, apod.) pedagogickému dozoru, popř. kuchařce nebo provoznímu zaměstnanci.
 • Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (vylitý čaj, vysypané jídlo, apod.) zajistí okamžitě provozní zaměstnanec školy.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají provozní zaměstnanci školy.

 

 1. Jídelníček:
 • Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou.
 • Jídelníček je sestavován na základě nutričního doporučení, dodržování spotřebního koše vybraných potravin a platných výživových norem pro školní stravování dětí.
 • Jídelníček je vždy včas vyvěšen na nástěnce ve vestibulu školy v budově Duhy, v šatnách v budově Sluníčka a na webových stránkách školy.
 • Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijních situacích apod.

 

 1. Dotazy a připomínky:
 • Dotazy a připomínky ke stravování lze řešit ihned s vedoucí stravování, popř. s ředitelkou školy a to osobně, telefonicky na tel. č. 318 665 005 nebo e-mailem msrozmital@tiscali.cz.

 

 1. Zacházení s majetkem ŠJ:
 • Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem a vybavením ŠJ.

 

 1. Seznámení s provozním řádem:
 • Vedoucí stravování včas informuje zákonné zástupce strávníků školy i zaměstnance školy.
 • Provozní řád je umístěn na přehledném místě a to na nástěnce ve vestibulu školy v budově Duhy a v šatnách v budově Sluníčka.

 

 1. Provozní řád školní kuchyně

        Vyplývá z:

 • Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých
 • Zákoníku práce
 • Bezpečnostních předpisů

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1a. Ve výrobních a ostatních prostorách kuchyně musí zaměstnanci dodržovat stanovené postupy pro uvádění pokrmů do oběhu, předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a návody k obsluze a údržbě výrobních zařízení.

 

1b. Činnosti ve stravovacích službách mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří splňují předpoklady zdravotní způsobilosti a mají potřebné znalosti předpisů k ochraně veřejného zdraví.

 

1c.  Před nástupem do zaměstnání a pravidelně každé 4 roky musí zaměstnanci kuchyně projít lékařskou prohlídkou a musí mít vystaven zdravotní průkaz. Povinností zaměstnanců je hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci pokrmů.

 

1d. Provozovatel je povinen zajistit:

 • Aby práci v kuchyni vykonávaly osoby zdravotně způsobilé
 • Osobní ochranné a pracovní pomůcky
 • Podmínky pro osobní hygienu, uložení pracovního i soukromého oblečení
 • Provádění dezinsekce a deratizace
 • Umožnit oddělené uložení pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení, přicházející do přímého styku s potravinami
 • Vypracování sanitačního řádu a zajištění jeho dodržování
 • Vypracování traumatologického plánu

 

 1. ZÁSADY OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENY

Hygiena provozu klade důraz na čistotu pracovních ploch, čistotu strojního vybavení, nástrojů a nádobí. Pravidelné mytí a čištění provozu kuchyně a souvisejících zařízení se provádí podle sanitačního řádu.

 

2a.  Zaměstnanci školní kuchyně jsou povinni dodržovat požadavky osobní a provozní  hygieny:

 • Podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením, které provádí praktický lékař,
 • Informovat praktického lékaře o druhu a povaze své pracovní činnosti, mít zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví,
 • Uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu dále uvedeném,
 • K výrobě a přípravě pokrmů používat jen suroviny a potraviny, které jsou zdravotně nezávadné a odpovídají stanoveným požadavkům,
 • Používat jen technologické a pracovní postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost podávaných pokrmů, dodržovat podmínky pro výrobu, přípravu, skladování a uvádění pokrmů do oběhu,
 • Všechny pracovní plochy, nářadí, nástroje a nádobí musí být čisté,
 • Čistící prostředky a pomůcky na úklid jsou uloženy odděleně od prostředků na hrubý úklid podlah a hygienických zařízení,
 • Dbát na včasné a pravidelné odstraňování odpadů,
 • Používat po celou dobu výkonu práce čistý pracovní oděv, podle potřeby jej vyměnit i v průběhu směny, nelze opouštět prostor školní kuchyně v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi,
 • Pracovní oděv musí být udržován v čistotě, v kapsách pracovního oděvu nesmí být uschovávány, mimo čistý kapesník, žádné jiné předměty,
 • Zákaz používání mobilních telefonů v průběhu pracovní doby,
 • Zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (kouření, úprava vlasů a nehtů nebo jiných kosmetických úprav zevnějšku)
 • Pracovníci musí mít na rukou krátce ostříhané a nenalakované nehty a ruce bez ozdobných předmětů (prsteny, náramky,...)
 • Použitý pracovní oděv, jakož i občanský oděv je nutno ukládat na místo k tomu vyčleněné, pracovní oděv a občanský oděv se ukládají odděleně

 

Při stravování dětí a zaměstnanců školy se nesmí podávat pokrmy z tepelně neopracovaných vajec a syrového masa včetně ryb.

 

       2b. Zásady provozní hygieny

 • Náčiní, nádobí, pracovní plochy, strojně technologická zařízení, přepravní obaly musí být udržovány v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů,
 • Úklid všech pracovišť a prostor se provádí průběžně za použití mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu a zpracovávaných potravin a návodu výrobců,
 • Musí být prováděna likvidace organického a anorganického odpadu, včas odstraňovány nepoživatelné a vedlejší produkty z prostor, kde se nacházejí potraviny, aby nedocházelo k jejich hromadění, předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti nelze přechovávat v objektu školní kuchyně
 • Preventivně je nutno působit k zamezení výskytu hmyzu a hlodavců a průběžně musí být prováděna běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
 • Do zázemí školní kuchyně a výrobního prostoru nelze připustit vstup nepovolaných osob a zvířat
 • Osobní věci, občanský oděv a obuv lze odkládat pouze v šatně
 • Pro úklid lze používat jen takové mycí, čistící a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství
 • V místnostech, kde se skladují , vyrábí , připravují a vydávají potraviny a pokrmy a kde se myje nádobí nelze kouřit a vnášet předměty nesouvisející s přípravou pokrmů,
 • Na pracovišti je dodržován oddělený režim mytí stolního a provozního nádobí a rozvozních prostředků
 • Sanitární zařízení, zejména WC , musí být udržovány denně v čistotě a provozuschopném stavu
 • Mytí nádobí provádět v dostatečně teplé vodě (45 C ruční mytí, 60 C oplach) s přídavkem mycího prostředku po předchozí hrubé očistě zbytků potravin. Bílé nádobí , příbory a sklo se myjí v myčce nádobí. Bílé nádobí se nesmí utírat do utěrek (nechává se okapat a uschnout)
 • Zařízení pro přípravu, výdej a konzumaci potravin musí být v řádném stavu, tak aby bylo vyloučeno negativní ovlivnění a nezávadnost potravin
 • Čistící prostředky musí být skladovány v původních obalech, aby nedošlo k záměně. Ukládání v náhradních obalech je zakázáno.

 

Zpracovala:

 

...........................................................                                    .........................................................

               Marie Vrňatová                                                                              Petra Procházková

                 ředitelka MŠ                                                                              vedoucí školní jídelny

 

V Rožmitále pod Třemšínem dne 1. října 2018 s účinností od 1. října 2018. Tímto se ruší předchozí řád školní jídelny.