Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Současnost

Současnost

Mateřská škola v Rožmitále pod Třemšínem se nachází v ulici Komenského 564, v blízkosti Sadonického rybníka a sportovního hřiště.

Jsme sedmitřídní mateřská škola. 5 tříd je homogenních (děti jsou rozděleny dle věku), 2 třídy jsou heterogenní (tedy smíšené věkové složení).

Od září 2018 jsme pro vás pojmenovaly naše budovy "Duha a Sluníčko". Oba motivy můžete najít i v našem logu MŠ.

Od 1.ledna 2003 je škola samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací.  V té době nabízela kapacitu pro 140 dětí. Stoupající porodnost a zvýšené požadavky ze strany rodičovské veřejnosti vedly k prvotní úvaze rozšířit stávající kapacity. Tímto rozhodnutím došlo k další přístavbě mateřské školy, rozšířením o dvě třídy s potřebným sociálním zázemím, šatnou a kuchyňkou. Od této doby nabízí mateřská škola kapacitu 186 míst se 7 třídami mateřské školy. Škola je patrová, složená ze dvou budov spojených chodbou. Součástí školy je školní jídelna, vlastní prádelna a byt školníka školy. V roce 2012 škola získala po rozsáhlé rekonstrukci i zcela jinou podobu. V současné době dochází k proměně interieru školy.Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků. Přestože zahájení provozu školy je datováno 1971, patří škola díky rekonstrukci a neustálé obměně a výměně zastaralého mezi progresivní.

Vybavení školní jídelny bylo postupně obměňováno a modernizováno dle finančních možností zřizovatele. V roce 2003 byla  kuchyně ŠJ  rozšířena o nové strojové vybavení. Ve školním roce 2019/20 proběhla celková rekonstrukce kuchyně. V současné době umožňuje zajištění stravy odpovídající současným trendům zdravého stravování. Kapacita školní jídelny je 186  obědů. Pracovníkem vlastní prádelny je zajištěna veškerá péče o lůžkoviny, ručníky a další prádlo MŠ a ŠJ.

Zahrada školy nabízí příležitosti pro pobyt dětí v jakémkoliv ročním období. Její velká rozloha bude využita pro různá zákoutí s pískovišti, průlezkami, hradem, skluzavkami a dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Herní prvky na zahradě MŠ byly již na konci své životnosti. Inventarizace dřevin ukázala jejich špatný stav a pojmenování nových záměrů z pohledu vzdělávání nastartovalo myšlenku vytvoření nových podmínek pro vlastní vzdělávání. Cílem bylo využít toto prostředí jako přírodní učebnu, ve které budou moci děti
s pedagogy trávit co nejvíce času. Nový projekt školní zahrady se začal realizovat v létě loňského roku a je rozdělena na několik etap. Její využití bude směřovat ke všem cílovým skupinám dětem, rodičům i pedagogům.V loňském školním roce bylo také vybudováno zastřešení teras náležících třídám budovy Sluníčko.

Umístění naší školy, lokalita, v které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí. Ne příliš velká vzdálenost do centra města je pak zdrojem poznání historie našeho města. Součástí budovy je hospodářský pavilon, kde je zázemí ŠJ prádelna školy.

MŠ obklopuje zahrada školy je připravena pro realizaci projektu, cílem je podpora terénního a enviromentálního vzdělávání. Vrbové týpí, bylinkové záhony a další jsou plánované v rámci připraveného projektu. V současné době byla již na zahradě vybudována dráha pro prvotní seznamování s dopravou.

Prostory mateřské školy jsou vyhovující, všechny třídy mají umývárnu s WC a šatnu. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi. U všech tříd jsou kuchyňky pro přípravu a výdej stravy. Budova Sluníčka je bezbariérová. 

Naším záměrem je vybavit třídy takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hračky, dále vytvořit zázemí pro výtvarné činnosti, hudební apod. Děti si budou moci pro své činnosti samostatně volit různé druhy výtvarného materiálu, budou mít k dispozici inventář hudebních nástrojů. Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Velký důraz je stále kladen na výběr her a hraček z pohledů podpory rozvoje osobnosti dítěte.

Tělocvičné nářadí je taktéž průběžně doplňováno a současný stav je již uspokojivý. Interaktivní tabule s výukovými programy jsou novou metodou podporující samostatnost dítěte ve vzdělávání a jeho tvořivost, rozvoj myšlení a kooperaci. Vestibul, chodby a šatny jsou také využívány pro výstavy prací a výrobků dětí.

Informační tabule ve vestibulu, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče.

Sborovna školy slouží jako zázemí pro pedagogický personál, je vybavena výpočetní technikou, knihovnou s odbornou a metodickou literaturou.

Stravování dětí  je zajišťováno vlastní školní jídelnou. Důraz je kladen na kvalitní výběr potravin a nápojů, na správnou, ale pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem a hledají stále nové formy jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí. Ovocné, zeleninové talíře, možnost výběru nápoje v pitném režimu apod.  

 Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu ve spolupráci s rodinou. 

 Chceme pro vaše děti vytvořit takovou mateřskou školu, která by byla skutečně mateřská, ne jen ve svém názvu. Chceme navázat na dobré tradice naší předškolní výchovy, myšlenky J. A. Komenského.