Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Závěry ze schůzky s rodiči 18.9.2019

Závěry ze schůzky s rodiči 18.9.2019

ZÁVĚRY ZE SCHŮZKY S RODIČI KONANÉ DNE 18.9. 2019 V MŠ

 

1) ŠKOLNÍ ŘÁD

Rodiče se seznámí se školním řádem Mateřské školy Rožmitál pod Třemšínem, který je k dispozici k nahlédnutí v hlavní chodbě budovy Duha, v jednotlivých šatnách v budově Sluníčko a na webových stránkách školy. Rodiče dětí, které nastoupily do mateřské školy od 2. září 2019, stvrdí svým podpisem ve svých třídách, že se s tímto školním řádem seznámili a je pro ně závazný.

Rodiče s dětmi se nebudou po jejich vyzvednutí z mateřské školy dále zdržovat v prostorách MŠ (na zahradě). Nejedná se
o veřejné dětské hřiště. Tyto prostory jsou určeny pouze pro účely školy (uvedeno i ve školním řádu).

2) PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

     V celé MŠ je celkem 6 tříd.

     4 třídy v budově Duha – Kuřátka, Kapříci, Žabičky, Sovičky
                                            (rozdělené podle věku)

     2 třídy v budově Sluníčko – Berušky, Broučci (věkově smíšené)

     Pracovní tým MŠ: 11 kvalifikovaných pedagogů, 1 asistent pedagoga,

                                      1 školní asistent, 3 kuchařky, 1 vedoucí stravování,

                                      3 uklízečky, 1 pradlena + školník

3) DENNÍ REŽIM

Režim dne v mateřské škole je k nahlédnutí na nástěnce a webových stránkách školy.

Přesně nastavená je pouze doba jídla a odpočinku dětí. Ostatní vzdělávací program je plně v kompetenci pedagoga (např. odpolední pobyt venku při spojování tříd).

4) PROVOZ ŠKOLY A TŘÍD

Provoz mateřské školy je od 6,00 hodin do 16,30 hodin.

Z hlediska bezpečnosti je školka odemčena pro příchod a odchod dětí pouze v době:   

                                 6,00 – 8,00 hodin

                                 12,00 – 12,15 hodin

                                 14,30 – 16,30 hodin

Individuální příchod nebo odchod dítěte (např. návštěva lékaře) musí být předem nahlášen učitelce.

Provoz jednotlivých tříd bude celoročně k dispozici na nástěnce (případně
na dveřích každé třídy v budově Duha). Spojování dětí bude probíhat dle tohoto rozpisu, ve vyjímečných situacích (např. nepřítomnost pedagoga) budou rodiče informováni, v jaké třídě se bude jejich dítě vzdělávat.

Během všech prázdnin v průběhu školního roku je provoz mateřské školy omezen a děti jsou podle počtu přihlášených spojovány.

5) INFORMOVANOST RODIČŮ

Rodiče budou o dění a akcích v MŠ informováni v průběhu celého roku   prostřednictvím nástěnky v hlavní chodbě budovy Duha, v šatnách budovy Sluníčko
a na webových stránkách školy. Informace týkající se konkrétní třídy budou vyvěšeny v šatně příslušné třídy.

Konkrétní informace o Vašem dítěti Vám poskytne v průběhu celého roku paní učitelka dítěte.

 6) OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost dětí lze omlouvat předem nejpozději do 7.15 hod. téhož dne
na webových stránkách MŠ, telefonicky, e-mailem nebo osobně u p. učitelky.

7) POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro předškolní děti je povinná docházka do MŠ v rozsahu alespoň čtyř hodin
( 8.00 hod. – 12.00 hod.). Děti, u kterých bude nepřítomnost trvat déle než dva
po sobě jdoucí dny, musí být poté zákonnými zástupci omluveny písemně v omluvném listě, který Vám na vyžádání vydá p.učitelka ve třídě vašeho dítěte.

 8) KLUB RODIČŮ

Na schůzce bylo téměř všemi přítomnými rodiči (1 rodič proti, 1 rodič se zdržel hlasování) odsouhlaseno vybírat pro děti
1 000,- Kč na celý školní rok, z nichž bude
hrazeno vstupné a doprava na školní akce, oslava Dne dětí, odměny v soutěžích, atd. (výjimečně lze uhradit částku zvlášť – 500,- Kč na 1. pololetí do 31.10 2019 a 500,- Kčna druhé pololetí do 29.2.2020. Tuto částku prosím uhraďte na účet Klubu rodičů při MŠ.

Číslo účtu, na který je třeba částku uhradit obdrží rodiče ve své třídě nebo v kanceláři u paní Procházkové. Pokud některý z rodičů není vlastníkem účtu, může částku uhradit osobně též u paní Procházkové.

Paní Procházková (pokladník klubu rodičů) informovala o vyúčtování plateb za akce dětí z příspěvku rodičů za školní rok 2018/2019.

 Klub rodičů také během školního roku je ochoten zorganizovat ve spolupráci s mateřskou školou akce pro děti a zároveň pomáhat při školních akcích.

 9) CO DĚTI POTŘEBUJÍ

Všechny děti potřebují do MŠ vhodné přezůvky, oblečení do třídy a na pobyt venku (informace na nástěnce).

Na začátku školního roku si každé dítě přinese do třídy pro svoji spotřebu dvě balení barevných papírových ubrousků, čtyři balení papírových kapesníků na celý rok
a vlastní hrnek s obrázkem na celodenní pití (hrnek, který si pozná a je vhodný do myčky nádobí).

10) OSTATNÍ INFORMACE

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé (p. učitelky si mohou vyžádat vyjádření pediatra).

V nejbližší době bude řešena šatna třídy Žabiček, která je v současné době ve 2. patře a nevyhovuje hygienickým podmínkám školy. Šatna bude tedy přemístěna do přízemí do šatny Kapříků, která svou velikostí vyhovuje těmto dvěma málo početným třídám.

Na začátku měsíce října bude vypracován plán akcí pro děti na školní rok 2019/2020, s nímž se mohou rodiče seznámit prostřednictvím nástěnek či webových stránek školy.

Rodičům přítomným na schůzce rodičů děkujeme za účast. Jsme rádi, že máte zájem o dění v naší škole a prostřednictvím společného setkání nám sdělíte své požadavky, nápady a postřehy.

                                                                                                                                                   MŠ Rožmitál pod Třemšínem