Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Školní řád 2018

Školní řád 2018

 Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem

 

Školní řád

Č.j. 100 / 2018

 

Na základě zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 30 školní řád upravuje :

 1. Provoz a vnitřní režim školy.
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.
 3. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.
 4. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

 

 Zřizovatelem školy je Město Rožmitál pod Třemšínem

 Škola je zastoupena ředitelkou Marií Vrňatovou

 IČ 71007383

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30, rodiče přivádějí děti do 8.00 a předávají je paní učitelce. V 8.00 se mateřská škola zamyká. Rodiče mají možnost dohodnout s paní učitelkou na třídě pravidelné pozdější přivádění dítěte. Vyzvedávání dětí probíhá od 12.00 do 12.15 nebo od 14:30 do 16.30 hodin. 

V 16.30 se mateřská škola zamyká. Od 14.30 se děti spojují dle rozpisu na nástěnce u vchodu do mateřské školy.

 

Omlouvání dětí

Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte na daný den nejpozději do 7.15 a to telefonicky,mailem nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo mailem. Při závažnějším onemocněním přinesou rodiče potvrzení od lékaře s datem možného návratu dítěte do kolektivu. Jakékoliv příznaky onemocnění / noční nevolnost…/ prosíme oznámit při předávání dětí. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině. Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé. V odůvodněném případě (v zájmu zachování zdraví ostatních dětí), při zřetelných projevech nemoci dítěte, si paní učitelky mohou od rodičů vyžádat vyjádření pediatra před převzetím dítěte do kolektivu.

Povinné předškolní vzdělávání:

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání a formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to od 8 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte povinného k předškolnímu vzdělávání:

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 • telefonicky do kanceláře školy nebo na telefon personálu mateřské školy
 • písemně učitelce v mateřské škole nebo e-mailem do kanceláře mateřské školy
 • osobně učitelce v mateřské škole
 • omluvenkou na webových stránkách

Učitelka mateřské školy eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka v mateřské škole ředitelku mateřské školy.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy nebo statutární zástupkyně mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy nebo statutární zástupkyně zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Individuální vzdělávání dítěte:

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte čas a způsob ověření.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani
v náhradním termínu.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz mateřské školy je přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 3 týdny po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu je dáno na vědomí rodičům nejméně 2 měsíce předem.

Informace pro rodiče

Rodiče se mohou informovat o dětech při ranním a odpoledním předávání dětí, pro delší rozhovor  lze sjednat konzultaci.

Po dohodě je možné domluvit konzultace podle potřeby rodičů s ředitelkou, učitelkami i s vedoucí jídelny tak, aby bylo možné zajistit soukromí při podávaných informacích.

 

Informace o dění v MŠ

Informace o připravovaných akcích jsou vždy oznámeny na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky.

 

Náš den

  6.00   -   8.00                      hry, spontánní činnosti

  8.00   -    8.30                     ranní kruh,zdravotní cvičení

  8.30   -    9.00                      hygiena a svačina

  9.00   -    9.30                     řízené činnosti, spontánní hry,           

  9.30   -  11.30                      pobyt venku, hygiena

11.30  -   12.00                      oběd

12.00  -   14.00                       pohádka, odpočinek, spánek

14.00  -   14.30                       hygiena, svačina

14.30  -   16.30                       hry a aktivity dle ŠVP

 

Pevně je stanovena doba jídla, ostatní činnosti lze přizpůsobit potřebám dětí.

Evidence dětí

Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce evidenční list dítěte, ve kterém budou vyplněny tyto údaje :

- jméno a příjmení dítěte, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, státní občanství, zdravotní pojišťovna.

 • jméno a příjmení obou rodičů, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte
 • alergie a důležité individuální potřeby dítěte
 • kdo může dítě z mateřské školy vyzvedávat – jméno a příjmení a jeho vztah k dítěti /babička, teta .../

Rodiče jsou povinni nahlásit mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích

- informace jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné  orgány státní správy a samosprávy.

Potvrzení o očkování dětí je součástí spisu o přijetí dítěte.

 

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOSTI
O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY.

 

Činnost mateřské školy vychází z Úmluvy o právech dítěte.

Mateřská škola ve spolupráci s rodiči bude vytvářet dětem vhodné prostředí ke sdružování se s jinými dětmi, k získávání nových poznatků a ke zdravému rozvoji. Dospělí budou chránit děti před všemi formami špatného zacházení, před nebezpečím používání narkotik a vykonávání prací, které by poškozovaly zdraví dětí.

 

„Dítě má právo na odpočinek, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku.“

Práva rodičů

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovně-vzdělávacím činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu, který je veřejně přístupný ve vstupní hale v budově "Duha" a v šatnách v budově "Sluníčka"

- zapojit se do práce Klubu rodičů MŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy dětí

- projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
 • možnost podat stížnost na základě vnitřního předpisu Evidence stížností.

 

Povinnosti rodičů

-    dodržovat školní řád

 • dodržovat stanovenou dobu pro přivádění a vyzvedávání dětí – předat dítě učitelce do třídy
 • po vyzvednutí dítěte se nezdržovat na zahradě mateřské školy
 • dodržovat termíny platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání, popř. požádat o prodloužení lhůty splatnosti
 • omluvit učitelce nepřítomnost dítěte v mateřské škole – delší než 2 dny
 • oznámit učitelce změny zdravotního stavu dětí, změny v osobních údajích dětí a rodičů, změny v péči rodičů o dítě
 • oznámit výskyt infekčního onemocnění v rodině
 • informovat učitelky o zažádání o odklad školní docházky
 • oznámit písemně odhlášení dítěte z mateřské školy
 • při činnostech, které pořádá mateřská škola, dodržovat stanovená pravidla v zájmu zajištění bezpečnosti dětí. Rodič plně zodpovídá za své dítě při akci konané mimo provozní dobu mateřské školy.
 • Na vyzvání ředitelky školy se osobně dostavit k projednání problémů týkajících se jeho dítěte.

Práva dětí

- právo na respektování individuality

- právo na vzdělání

- právo na hraní a rozvíjení osobnosti

- právo na  soukromí

- právo vyjádřit svá přání a požadavky

- právo ochrany před všemi formami násilí

- právo na rozvoj nadání

 

Povinnosti dětí

- dodržovat školní řád, pokyny a předpisy školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly

  děti seznámeny

- plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

- snažit se dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky

- chránit sobě a ostatním zdraví, majetek

 

Ukončení docházky

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ na základě Školského zákona, § 35,   

po  předchozím písemném vyrozumění zákonného zástupce dítěte a to v těchto případech :

- dítě nedochází bez omluvy déle než dva týdny

- zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ

- zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné a nedohodne si náhradní termín

- v průběhu zkušební doby na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení

Odhlásit dítě z mateřské školy lze pouze písemně u ředitelky školy s uvedením data, ke kterému dítě ukončí docházku do mateřské školy.

 

Úhrada stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Platba je možná bankovním převodem, inkasem, výjimečně poštovní poukázkou vždy v předem stanovený den v měsíci. Rodiče jsou povinni termín platby dodržetnebo se předem domluvit na jiném termínu. Termín platby je zveřejněn na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu do MŠ.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví ředitelka školy tak, aby základní částka nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Výše úplaty je rodičům oznámena na veřejném místě před zahájením přijímacího řízení dětí. Během školního roku není možné výši úplaty měnit.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího měsíce.

Ze zákona jsou od úplaty osvobozeny děti vzdělávané v posledním ročníku mateřské školy a děti se zdravotním postižením. Na základě písemné žádosti mohou být od úplaty osvobozeny děti, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi či děti, které jsou v pěstounské péči- doložené potvrzením z úřadu práce.

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM

 

Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školy. Pokud dojde k záměrnému poškození vybavení, bude tato náležitost projednána s rodiči a požadována oprava či finanční náhrada škody.

 

PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ

 

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce do třídy. Zodpovídají za bezpečnost oděvu a obuvi dítěte / nedávat dětem pantofle / a za bezpečnost věcí, které dítě přinese z domova do šatny. Při odpoledním vyzvedávání dětí jsou rodiče povinni zavírat vrata, aby se zabránilo vyběhnutí dětí ze zahrady. Po vyzvednutí dítěte z mateřské školy se rodiče nezdržují s dětmi na školní zahradě.

Při odpoledních akcích, které pořádáme pro rodiče s dětmi, zodpovídají za děti rodiče.

Rodiče nevstupují do umýváren a do tříd ve venkovní obuvi.

Učitelky přebírají zodpovědnost za dítě od doby předání dítěte do třídy, do doby než předají dítě rodiči nebo jinému zástupci, který je uveden v evidenčním listu dítěte nebo má písemné pověření od rodičů podepsané. Při vycházkách mimo areál dodržují stanovený počet dětí. Předem prohlédnou místo ke hraní. Seznamují děti s pravidly bezpečného chování v mateřské škole a při akcích, pořádaných školou. Vytvářejí s dětmi třídní pravidla chování.

 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno kouřit, užívat návykové látky nebo s nimi ve škole manipulovat.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je dítě zanedbáváno nebo týráno.

 

Náhrada škody na zdraví a majetku dítěte

V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací práci a činnostech které s nimi přímo souvisí. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do knihy úrazů. K odškodnění úrazu dochází při prokázání přímého zavinění pedagogickým pracovníkem. Děti jsou pravidelně seznamovány s pravidly bezpečného chování při pobytu v mateřské škole a při účasti na akcích, které MŠ pořádá, dokladem jsou zápisy v třídní knize. Mateřská škola nezodpovídá za hračky přinesené z domova.

Prevence sociálně patologických jevů

Důležitým prvkem ochrany a prevence je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci.

Vytvářet základy pro pozdější předcházení rizikovým jevům v chování jako jsou užívání návykových látek, šikana, záškoláctví

 • vytvořit vnitřní pravidla třídy a dbát na jejich dodržování
 • získávat důvěru dítěte
 • umět dítěti naslouchat
 • nelhat dětem, raději říci nevím
 • přistupovat k dětem individuálně
 • vést k uvědomění si ochrany zdraví a předcházení jeho poškození
 • učit děti rozeznávat nebezpečné věci, místa a činnosti
 • aktivní vést děti ke kamarádství, spolupráci a vzájemné pomoci.

 

Doplnění školního řádu mateřské školy

 

Mateřská škola Rožmitál pod Třemšínem
se sídlem: Komenského 564, PSČ 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

IČO: 71008373 
zast.: ředitelkou školy Marií Vrňatovou

 

1. Ochrana osobnosti v mateřské škole

1.1 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku.

1.2 Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy o ochraně osobních údajů.

1.3. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka, není-li dán jiný právní důvod zpracování těchto osobních údajů; bližší úpravu obsahuje směrnice ředitele školy o ochraně osobních údajů.

 

Tímto se ruší školní řád ze dne 1.9.2012

Tento školní řád nabývá účinnost 3.9.2018

                                                                                                                                                                                

 3.9.2018 Rožmitál pod Třemšínem                                                    Marie Vrňatová

                                                                                                                  ředitelka školy

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu Čj.100/2018 s účinností od 1.4.2020

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Při pobytu v mateřské škole děti a zákonní zástupci dětí:

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 • řídí se školním řádem mateřské školy
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

Dodatek č.2 ke Školnímu řádu Čj.100/2018 s účinností od 1.4.2020

 Individuální vzdělávání dítěte podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (nabývá účinnosti 1.1.2017)

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě   v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

 Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Termíny jsou stanoveny na 1. středu a náhradní na 2. středu v měsíci (prosinec, březen, červen).

 Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

 Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle
§ 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

                                                                                                                                                    Zpracovala Marie Vrňatová

                                                                                                                                                             ředitelka školy